Zadzwoń do nas: +48 602 624 447

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 20:00

Warszawa, ul.Andersena 2/210

Regulamin strony internetowej

§ 1 Definicje

Właścicielem strony internetowej www.osrodekpolana.pl jest Agnieszka Tylska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Polana Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Warszawie, przy ul. Andersena 2 lok. 210, kod 01-911, o numerze NIP: 9521228963.

 1. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 2. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
 3. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej osrodekpolana.pl jest właściciel.
 2. Przeznaczenie strony jest informowanie o ofercie pomocy psychologicznej w postaci terapii, o warsztatach terapeutycznych, o ekspertach – terapeutach, psychoterapeutach, psychologach, psychiatrach.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania netykiety, a więc w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 3 Regulaminu, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane.
 3. Informacja zamieszczone na stronie są sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 4. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień dotyczących działania strony i dotyczących zamieszczonych na stronie internetowej oferty wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej z użytkownikiem – telefonicznej lub mailowej.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 6. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma wpływu.
 7. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi podejrzane.

§ 4 Obszar obowiązywania oferty

 1. Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych.
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 6 Ochrona prywatności

 1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, obsługi zapytać użytkownika oraz realizacji zamówień użytkownika na subskrybcję newslettera.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania.
 6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik.
 8. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 9. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 10. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania newslettera. W takim przypadku właściciel będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy poprzez zgłoszenie tego właścicielowi strony.
 11. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych użytkownik może się zwrócić do właściciela strony za pośrednictwem adresu e-mail: info@osrodekpolana.pl

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@osrodekpolana.pl
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
Zamknij